Terug naar nieuwsoverzicht
CmK 2021-2024

CmK 2021-2024

Op 11 juni publiceerde minister van Engelshoven haar ‘uitgangspunten nieuw cultuurstelsel 2021-2024’. Daarin staan haar plannen voor het cultuurbeleid van de periode 2021-2024. Natuurlijk ook belangrijk voor Cmk, omdat het al flink wat zegt over de toekomst van het programma! Om Daar direct wat meer duidelijkheid over te scheppen, hieronder een aantal vragen en antwoorden over het programma. Je kan de gehele brief hier lezen. Het ministerie van OCW heeft ook een persbericht gepubliceerd. Die staat hier.

FAQ vervolg Cultuureducatie met Kwaliteit

Komt er een vervolg op CmK?
Ja, in de uitgangspuntenbrief van de minister voor het cultuurbeleid in de periode 2021-2024 kondigt zij een vervolg aan op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

 

Wat is de inzet van Cultuureducatie met Kwaliteit in de nieuwe periode?
Op hoofdlijnen lijkt het op het huidige programma. Er komt meer ruimte om in te spelen op lokale behoeften, zoals aandacht voor het VO, dus ook het VMBO, en gelijke kansen. Daarmee geeft de minister gehoor aan wensen uit de sector. Hoe het programma er precies uit komt te zien wordt de komende maanden verder uitgewerkt. De uitgangspuntenbrief van de minister schetst de hoofdlijnen voor het gehele cultuurbeleid. Deze brief wordt in juni eerst in de  Tweede Kamer besproken. Daarna kunnen de beleidskaders voor specifieke programma’s en regelingen uitgewerkt worden. Als eerste worden bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de drie overheidslagen rijk, provincies en gemeenten. Vervolgens werken het Ministerie van OCW, FCP en LKCA het programma verder uit.

 

Wat zijn de uitgangspunten voor de nieuwe periode?
Het  uitgangspunt voor de nieuwe periode is integraal cultuuronderwijs en kansengelijkheid. De minister ziet goede mogelijkheden om cultuur en gelijke kansen te verbinden en er komt meer ruimte voor het voortgezet onderwijs en de aansluiting tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 

Wat is er nu al bekend?
Cultuureducatie blijft een van speerpunten van het Rijksbeleid voor cultuur. Het tijdelijke programma Méér muziek in de klas eindigt eind 2020. Muziekonderwijs blijft binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en het herziene curriculum een onderwerp. In de uitgangspuntenbrief staan  de volgende kaders voor Cultuureducatie met Kwaliteit:

  • Er komt een vervolg op het programma Cultuureducatie met kwaliteit;
  • De maatregelen voor afzonderlijke disciplines en onderwijsniveaus worden geïntegreerd in dit programma;
  • Cultuureducatie met Kwaliteit wordt toegankelijk voor aanvragers in Caribisch Nederland;
  • Penvoerders krijgen meer ruimte om in te spelen op lokale wensen, zoals aandacht voor het voortgezet onderwijs, gelijke kansen en de relatie binnenschools-buitenschools;
  • Alle gemeenten ontvangen in de nieuwe periode hetzelfde bedrag als de grootste negen gemeenten (G9), namelijk € 0,79 per inwoner. Dit betekent concreet een investering van 3,5 miljoen extra.

Komt er weer een matchingsregeling?
Ja, er komt een nieuwe regeling. De regeling moet nog nader uitgewerkt worden. Vanzelfsprekend houden we de penvoerders en betrokkenen bij de huidige regeling op de hoogte zodra meer bekend is.

Hoe kan ik op de hoogte blijven?
Via de nieuwsbrieven van Cultuureducatie met Kwaliteit, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA informeren we alle geïnteresseerden over het vervolg. Penvoerders van de huidige regeling ontvangen direct bericht.